Reviews by V.Serdobolskii

V.I.Serdobolskii, Application aspects of G-analysis, Random Operators and Stochastic Equations, 1998, v.6, pp 339-352.

V.I.Serdobolskii, Theory of essentially multivariate statsistical analysis, Uspekhi Mat. Nauk, 1999, v. 54, 2, 85-112.
pdf